Podpora

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace Bynaps

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání webové aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami.

 

1.              Definice pojmů

 

1.1.        Pro účely těchto obchodních podmínek se výkladem pojmů rozumí:

1.1.1.            „Provozovatel“ provozovatelem je fyzická osoba podnikající, Matěj Machač, IČ: 766 75 190, se sídlem Nádražní 456/73, 691 41 Břeclav - Poštorná. Podnikatel pomáhá uživatelům webové aplikace získávat nové zákazníky při předmětu jejich podnikání a zajišťuje systém benefitů pro zaměstnance těchto uživatelů.

1.1.2.            „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Bynaps, mezi jejíž hlavní funkcionality patří systém voucherů, které jsou uživatelem zvoleny a využívány jako zaměstnanecký benefit v podnicích, které jsou uživateli této Aplikace a splňují podmínky stanovené mezi Provozovatelem a uživatelem a dle těchto všeobecných obchodních podmínek. Aplikace je dostupná z internetové adresy www.bynaps.cz.

1.1.3.            „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky.

1.1.4.            „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí licence k užívání aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.5.            „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.

1.1.6.            „Uživatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci. Uživatelem se pro účely těchto VOP rozumí „Zaměstnavatel“ i „Zaměstnanec,“ pokud nebude třeba pro jejich rozlišení ve VOP užít konkrétní označení pro každého z nich.

1.1.7.            „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je přístupná Uživateli, která je přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.

1.1.8.            „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo bude Uživateli vygenerován Aplikací.

1.1.9.            „Zbožím“ se rozumí zboží nebo služba, která je protihodnotou, kterou Uživatel obdrží po předložení voucheru.

1.1.10.         „Voucher“ znamená Zaměstnavatelem zvolený unikátní poukaz určený pro Zaměstnance k nákupu zboží a služeb u ostatních Zaměstnavatelů, kteří jsou uživateli Aplikace.Hodnota voucheru je stanovena Provozovatelem. Celkovou hodnotu voucherů, kterou smí využít Zaměstnanec, stanovuje Zaměstnavatel.Celkovou hodnotu voucherů, kterou smí využít Zaměstnanci z cizích Podniků, stanovuje Zaměstnavatel.

1.1.11.         „Podnikem“ se rozumí uživatelský účet, který je provázaný s podnikatelskou činností Zaměstnavatele. Všechny podniky musí mít v rámci České republiky přiděleno identifikační číslo a v aplikaci Bynaps musí být verifikovány.

1.1.12.         „Kredit“ znamená hodnotu odpovídající peněžitému plnění za Zboží.

1.1.13.         „Oblast“ znamená skupinu Podniků, kterou tvoří Podniky z jednoho města České republiky. Tato skupina si prostřednictvím aplikace Bynaps vyměňuje vouchery.

1.1.14.         „Bynapsování“ znamená proces v aplikaci Bynpas, pomocí kterého se vytváří vouchery do Podniků Zaměstnavatelů a zároveň se přiděluje Kredit Zaměstnancům, který Zaměstnanci mohou využít pro výměnu Voucherů v Podnicích Zaměstnavatelů, kteří jsou součástí Oblasti a Uživateli aplikace Bynaps.

1.1.15.         „Dostupné voucher“ jsou Vouchery, kteréjsou aktuálně k dispozici pro uživatele. Dostupné vouchery určuje Provozovatel.

1.1.16.         „Výplata“ je proces, kterým Zaměstnanec od Zaměstnavatele dostane kredit, který může použít k výměně za Vouchery.

1.1.17.         „Obchodní zástupce“ je osoba, která spolupracuje s Provozovatelem, tak že nabízí aplikaci Bynaps možným Uživatelům a ověřuje jejich totožnost, pro účely verifikace, prostřednictvím dokladu totožnosti.

1.1.18.         Maximální možnou hodnotu v součtu všech Kreditů, které je Zaměstnavatel oprávněn rozdělit svým Zaměstnancům, určuje Provozovatel. Tato maximální hodnota se nazývá „Limit“.

 

2.              Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 

2.1.        Zobrazení tlačítka s názvem „Pokračovat do aplikace“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.

2.2.        Kliknutí Uživatele na tlačítko „Rozjet Bynaps“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

2.3.        Kliknutím na pole (tzv. checkbox) které obsahuje popis ve znění „Souhlas s podmínkami“ a následným kliknutím na tlačítko ve smyslu odst. 2.2. VOP Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP.

2.4.        Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

 

3.              Aplikace, práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele

 

3.1.        Aplikace je založena na barterovém způsobu obchodování.

3.2.        Aplikace Zaměstnavateli umožňuje pravidelně měsíčně udělovat zaměstnanecké benefity v podobě kreditů, které může Zaměstnanec  směnit za Vouchery představujícipoukázky určené k nákupu různého Zboží a služeb u ostatních Zaměstnavatelů, které jsou Uživateli Aplikace. Zaměstnaneckým benefitem se pro účely těchto VOP rozumí Zboží, které si Zaměstnanec prostřednictvím Voucherů vyzvedne v provozovnách Zaměstnavatelů, kteří jsou Uživateli aplikace Bynaps. Vouchery získá Zaměstnanec prostřednictvím aplikace za Kredit, který mu přidělil jeho Zaměstnavatel.

3.3.        Aplikace slouží k mimo jiné k propagaci podniků, neboť je založena na vzájemném užívání a konzumaci Zboží a služeb mezi jednotlivými podnikateli, které jsou uživateli Aplikace.

3.4.        Zaměstnavatel se verifikuje pomocí software třetí osoby, kde identifikace je založena na ověření dokladu totožnosti a obličeje. Zaměstnavatel se může ověřit i bez použití software na identifikaci dokladu totožnosti a obličeje i prostřednictvím Obchodního zástupce Provozovatele, který identifikuje Zaměstnavatele pomocí dokladu totožnosti.

3.5.        Zaměstnavatel prohlašuje, že je osobou dotčenou k právnické nebo fyzické osobě, které uvedl identifikační číslo (majitel, jednatel, společník apod.)

3.6.        Možnost odstoupení Uživatele od smlouvy - Zaměstnavatel je povinen prostřednictvím tlačítka „Využívat službu“ na url adrese https://app.bynaps.cz/manage-business/98354070/sharing-benefits/joined-areas/11/snapshots/planned/sdělit Provozovateli, že ukončuje užívání Aplikace. Zaměstnavatel bere na vědomí, že po dobu 4 měsíců od deaktivace zmíněného tlačítkanemůže jeho účet být smazán, musí být stále aktivní v aplikaci a sledovat notifikace a reagovat na ně a je povinný přijímat Vouchery, které vydal prostřednictvím aplikace Bynaps a vydávat za ně své Zboží. Poté může požádat o smazání svého účtu v nastavení aplikace Bynaps. Po dobu těchto 4 měsíců není Zaměstnavatel oprávněn využívat funkce Bynapsování v aplikaci Bynaps. Je ovšem povinen po celou dobu až do smazání Uživatelského účtu přijímat a plně akceptovat Vouchery ostatních Zaměstnanců a vydávat za ně Zboží.

3.7.        Hodnoty Voucherů jsou uvedeny včetně DPH u plátců DPH a u neplátců DPH jsou uvedeny bez DPH.

3.8.        Platnost Kreditu, který Zaměstnavatel určí k výplatě v rámci Aplikace k využití zaměstnaneckých  benefitů je 1 měsíc ode dne vložení kreditu do Aplikace. Tento proces se nazývá Výplata.

3.9.        Zaměstnavatel je povinen vydat jakékoliv Zboží za voucher, který vytvořil prostřednictvím aplikace Bynaps. Není možné vymezit jen některý sortiment nebo služby, které bude vydávat za Vouchery vytvořené prostřednictvím aplikace Bynaps. Taktéž není možné omezit vydávání zboží nebo služeb za Vouchery vytvořené prostřednictvím aplikace Bynaps, na určitou dobu. Zaměstnavatel je povinen vydávat zboží nebo služby během celé své provozní doby.

3.10.     Hodnotu Voucherů stanovuje Provozovatel, který je rovněž oprávněn určit, kolik Voucherů vydá a jakou hodnotu nabídne Uživateli.

3.11.     Platnost Voucheru, který si Zaměstnanec vybere je 1 měsíc ode dne jeho stažení a uložení Zaměstnancem do sekce Mé vouchery.

3.12.     Platnost Voucheru je Provozovatel oprávněn prodloužit až na dobu 4 měsíců. Zaměstnavatel, který takový Voucher bude ve své provozovně přijímat, není oprávněn takový Voucher odmítnout.

3.13.     Provozovatel neodpovídá za výběr kategorií zatřídění vytvořeného podniku Zaměstnavatelem ve smyslu daňových právních předpisů České republiky.

3.14.     Uživatel je povinen vepisovat v části „Mé vouchery – Historie – Detail použitého voucheru“ do poznámky ke každému využitému Voucheru, za co ve skutečnosti voucher v daném podniku vyzvedl a je také povinen připojit k použitému voucheru fotku účtenky, kterou přijal za použitý voucher.

3.15.     Zaměstnavatel poučí Zaměstnance, že k správnému výpočtu daňové povinnost je zapotřebí uvést konkrétní zboží, které si Zaměstnanec vyzvedl prostřednictvím Voucherů.

3.16.     Zaměstnavatel je povinen zohledňovat poznámky Zaměstnance, co opravdu vyzvedl v daných podnicích za Zboží a podle toho vypočítat daňovou povinnost.

3.17.     Provozovatel není zodpovědný za výpočty a odvody daňových povinností Uživatelů.

3.18.     Každý Uživatel smí mít v aplikaci Bynaps pouze jeden uživatelský účet.

3.19.     V případě, kdy je uživatelský účet smazán nebo pozastaven, Uživatel není oprávněn vytvořit jiný účet nebo používat účet, který byl vytvořený někým jiným. V případě porušení tohoto ustanovení, je Provozovatel oprávněn vymáhat po Uživateli částku, která odpovídá zboží, které si prostřednictvím Voucherů přesBynaps vyzvedl.

3.20.     Zaměstnavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy České republiky, zejména s ohledem na účetní a daňovou evidenci poskytnutých a přijatých Voucherů.

3.21.     Provozovatel v Aplikaci poskytuje ukazatel typu daňových slev. Tento ukazatel je však pouze orientační. Zaměstnavatel je povinen ve smyslu platných právních předpisů zohlednit daňové a účetní aspekty Voucherů.

3.22.     Zaměstnavatel se zavazuje oproti nákupu Zboží a služeb hrazených prostřednictvím Voucherů vystavit Uživateli daňový doklad.

3.23.     Zaměstnanci se v Aplikaci zobrazují2 typy Voucherů do provozoven, a to Dostupné voucherya Nedostupné vouchery.

3.24.     Reklamace kvality a jakosti zakoupeného Zboží či služby řeší Uživatel se Zaměstnavatelem, který Zboží nebo službu nabízí. Provozovatel není zodpovědný za kvalitu Zboží nabízeného Zaměstnavateli, kteří využívají aplikaci Bynaps.

3.25.     Zaměstnavatelje povinen v případě nepřijetí Voucheru uhradit hodnotu Voucheru v Korunách Uživateli.

3.26.     Zaměstnavatel zodpovídá za všechny změny v nastavení aplikace Bynaps, které provedou osoby, které mají prostřednictvím svých účtů (při zvolených právech) přístup do podnikového nastavení aplikace.

3.27.     Zaměstnavatel přijme reklamaci na základě vydané účtenky, kopie nebo fotografie daňového dokladu (účtenky).

3.28.     V případě prodlení platby po splatnosti vystavené faktury má Provozovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny, a to za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na případný nárok na náhradu škody.

3.29.     Uživatel bere na vědomí, že ceník služeb Provozovatele se může kdykoliv změnit.

3.30.     Uživatel může Bynapsování používat v některých případech za finanční úplatu. Platba Uživatele

Provozovateli je možná dvěma způsoby:

a)      Jednorázovou platbou – kdy Uživatel zaplatí přes software třetí strany Gopay s.r.o. částku dle aktuálního ceníku Provozovatele a Provozovatel mu za tuto úplatu jednorázově zpřístupní Kredit v patřičné výši

b)      Automatickým dobíjením – kdy Uživatel v aplikaci nastaví maximální výši dobíjené částky, která může být pouze 1 x měsíčně uhrazena Provozovateli. Za tuto úplatu Provozovatel vždy zpřístupní Uživateli kredit v patřičné výši, dle aktuálního ceníku. Uživatel souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay s.r.o. Vypnutí automatického dobíjení uživatel provede na url adrese:

https://app.bynaps.cz/manage-business/98354070/automatic-refill-payment/

kde odznačí checkbox „Automatické dobíjení“ nebo napíše na mail ahoj@bynaps.cz

 

S údaji platební karty uživateleGoPayje nakládáno podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

4.              Užívání Aplikace

4.1.        Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

4.2.        Provozovatel uděluje Uživateli licenci v některých případech uvedených výše za finanční úplatu.

4.3.        Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

4.4.        Uživatel nemá právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.

4.5.        Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Aplikace.

4.6.        Veškerá plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

4.7.        Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoli odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoli důvodu.

4.8.        Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy: www.bynaps.cz

4.9.        Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4.10.     V případě porušení těchto podmínek Uživatelem vzniká sankční pokuta ve výši 1 000 Kč za každé porušení.

 

5.              Databáze

 

5.1.        Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejména pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

5.2.        Uživatel nemá právo zveřejňovat své data ani vzhled aplikace.

5.3.        Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoli údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou částí databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoli právo k databázi Aplikace.

5.4.        Smluvní strany jsou si vědomy a shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronického systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 

6.              Změna VOP

 

6.1.        Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba změny těchto VOP.

6.2.        Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude uživateli oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jednoho kalendářního měsíce, která začne běžet dnem následujícím po odeslání oznámení, o Které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

6.3.        V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 

7.              Ochrana osobních údajů

 

7.1.        Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

7.2.        Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde __________.

 

8.              Povinné informace pro spotřebitele

 

8.1.        Tento článek VOP je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem - Zaměstnancem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují na podnikatele – Zaměstnavatele.

8.2.        Provozovatel tímto informuje, že:

8.2.1.            Adresa pro doručování písemností je následující:

Matěj Machač, 17.listopadu 216, 530 02 Pardubice

8.2.2.            Telefonický kontakt Provozovatele je +420 732 861 769

8.2.3.            Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty jeahoj@bynaps.cz

8.2.4.            K užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč Google Chrom nebo Safari.

8.2.5.            Ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;

8.2.6.            Údaje o uzavření Smlouvy včetně těchto VOP jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu;

8.2.7.            Provozovatel dodržuje všechny platné právní předpisy České republiky, žádné další kodexy pro něj nejsou závazné;

8.2.8.            Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;

8.2.9.            Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikaci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci, odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;

8.2.10.        Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy a platné a účinné právní předpisy České republiky;

8.2.11.        Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

9.              Rozhodné právo

 

9.1.        Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.        Jakékoli spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

 

10.          Účinnost VOP

 

10.1.     Tyto VOP ve znění přílohy č. 1 nabývají platnosti a účinnosti dne 29.8.2021

11.   Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

12.   V kontextu Vašeho využívání naší webové aplikace Bynaps je Matěj Machač, IČ: 766 75 190, se sídlem Nádražní 456/73, 691 41 Břeclav – Poštorná, správcem Vašich osobních údajů.

13.   Kontaktní údaje:

14.   E-mail: ahoj@bynaps.cz

15.   Telefon: +420 732 861 769

16.   Adresa pro doručování: 17.listopadu 216, 530 02 Pardubice

17.   Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

18.   A. Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás: Když se registrujete na našich webových stránkách a založíte si tak u nás uživatelský účet Pokud si u nás zřídíte uživatelský účet, budeme potřebovat Váš e-mail a heslo, které si zvolíte pro přihlášení. Také budeme potřebovat vaše genderové zařazení a věk.

19.   Abyste mohli využívat naše služby, budeme potřebovat Vaše kontaktní údaje, především Vaše jméno a e-mail. Dále budeme potřebovat informaci tom, jakým způsobem za naše produkty zaplatíte. Pokaždé, když využijete naší Aplikace při nákupu Boostu nebo placených služeb (Bynapsování, Cashback, Papírové vouchery nebo Přímé výměny) zaznamenáváme informace týkající se nákupu (tj. historii nákupů), taktéž když získáte voucher a vyzvednete si zboží. Informace v jakém typu podniku jste byl, předáme i vašemu zaměstnavateli. Nenapíšeme mu konkrétně, kde jste byl na jaké adrese, pouze o jaký druh podniku se jednalo. To aby bylo možné určit přesněji daňovou skupinu, pro správné daňové plnění.

20.   Při používání našich služeb mohou být určité informace shromažďovány pasivně. Jedná se především o IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme také soubory cookie a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data a času Vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali.

21.   Pokud využíváte naši aplikaci v mobilním zařízení, můžeme získat také informace o tom, jak na Vašem zařízení využíváte naše služby, a to včetně informace o Vaší poloze, pokud jste na Vašem mobilním zařízení tuto funkci povolili. Při komunikaci s Vámi, nebo když se účastníte našich promo akcí a soutěží Vaše osobní údaje získáváme, když s námi komunikujete – ať už se jedná o komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu, chatu na našich webových stránkách či klasické pošty nebo komunikaci prostřednictvím sociálních sítí (jedná se především o Vaše jméno, uživatelské jméno a kontaktní údaje).

22.   Informace, které poskytujete o jiných osobách Před tím, než nám v rámci používání našich služeb poskytnete osobní údaje (např. jméno nebo telefonní číslo) třetí osoby, ujistěte se, že taková osoba s poskytnutím jejích osobních údajů souhlasí a můžete nám je poskytnout.

23.   Měli byste se také ujistit, že taková osoba rozumí tomu, jak námi budou její osobní údaje zpracovávány.

24.   V některých případech získáváme Vaše osobní údaje od třetích osob. Pokud se rozhodnete k našim Službám přihlásit pomocí externích poskytovatelů identity, poskytnete nám tím své jméno, e-mailovou adresu, datum narození a další informace, které jsou dostupné z Vašeho profilu (a které se s námi rozhodnete sdílet).

25.   Osobní údaje získáváme také z veřejně dostupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí a z internetu, a z vlastní činnosti, a to především vyhodnocováním a analýzou Vašich osobních údajů získaných z jiných, výše uvedených, zdrojů.

26.   Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

27.   Dodání Vámi vybraného voucheru na produkty nebo služby, vyřizování Vašich případných reklamací, ověřování dostupnosti daného produktu nebo služby Bynaps zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním naší povinnosti dodat Vám voucher na zboží nebo služby našich partnerů, který jste si na našich webových stránkách vybrali, zejména tedy proto, abychom Vám Váš voucher mohli řádně doručit, komunikovat s Vámi a vyřizovat případné reklamace.

28.   Bez poskytnutí uvedených osobních údajů nejsme schopni Vám Váš voucher dodat. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy. Správa a zlepšování našich Služeb Vaše údaje nám slouží také k tomu, abychom mohli, mimo jiné díky jejich analýze, spravovat, vylepšovat a rozvíjet naše služby.

29.   V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom dostáli zákonným požadavkům. Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

30.   Ukládáme si také údaje, které jste nám poskytli během verifikace. To znamená, že máme uložené fotografie Vašich dvou dokladů totožnosti a údaje o bankovním účtu, ze kterého nám byla odeslána verifikační platba (číslo účtu a jméno majitele účtu).

31.   Zpětná vazba a důležité změny ve službách Vaše osobní údaje využíváme také proto, abychom od Vás získali zpětnou vazbu k fungování našich služeb a umožnili Vám hodnotit naše partnery, u nichž jste si zakoupili zboží nebo služby.

32.   Čas od času Vás také upozorníme na důležité změny týkající se našich Služeb. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

33.   Vaše osobní údaje můžeme použít i na základě právního titulu oprávněného zájmu. Marketingová sdělení (přímý marketing) Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím emailu, SMS, případně prostřednictvím naší aplikace. Nastavení doručování marketingových zpráv můžete kdykoliv změnit, a to především prostřednictvím svého uživatelského účtu, kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ nebo nám jednoduše napište e-mail na adresu uvedenou výše (v případě mobilního zařízení změnou nastavení).

34.   V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu – účel a další informace týkající se takového zpracování jsou vždy uvedeny v rámci informací, který Vám poskytneme v okamžiku, kdy Vás o takový souhlas požádáme.

35.   Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

36.   Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům.

37.   Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem.

38.   Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu, můžete kdykoliv podat námitku.

39.   Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

40.   Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

41.   - s partnerem, na jehož produkty nebo služby jste si prostřednictvím našich Služeb zakoupili voucher, a to výhradně proto, aby Vám tento partner mohl za dané zboží nebo služby vystavit daňový doklad;

42.   - v závislosti na platební metodě, kterou se rozhodnete použít při platbě za naše placené služby, v některých případech sdílíme Vaše údaje s poskytovatelem této platební metody; pokud se rozhodnete provést platbu platební kartou, údaje týkající se takové platby nikdy nezpracováváme a Vaše interakce probíhá pouze s příslušným provozovatelem platební brány;

43.   - s našimi IT dodavateli, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby.

44.   Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány činnými v trestním řízení atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

45.   Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

46.   Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě.

47.   Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás jako správce zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů.

48.   Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů, jsou vázáni mlčenlivostí.

49.   Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

50.   Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem správce či třetí strany (případně tehdy, když je právním základem zpracování plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci).

51.   Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu), včetně profilování s cílem najít pro Vás ty nejvhodnější a nejzajímavější nabídky.

52.   Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

53.   Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat bez dalšího.

54.   Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

55.    a) Právo na přístup. Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.

56.   b) Právo na opravu a doplnění. Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.

57.   c) Právo na výmaz. V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.

58.   d) Právo na omezení zpracování. V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.

59.   e) Právo na přenositelnost. Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

60.   f) Právo podat stížnost u dozorového orgánu. Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.

61.   Jakým způsobem svá práva můžete uplatnit?

62.   Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou výše.

63.   Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení. V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

64.   Změny informace o zpracování osobních údajů Tuto informaci o zpracování osobních údajů můžeme v budoucnu upravovat či aktualizovat. Pokud provedeme změny, zjistíte to mimo jiné tak, že bude aktualizováno datum poslední úpravy uvedené v úvodu této informace. Pokud provedeme změny, které by mohly mít významný dopad na Vaše soukromí, upozorníme Vás na to také jiným vhodným způsobem (např. e-mailem nebo upozorněním umístěným v prostředí našich Služeb). Doporučujeme, abyste informace o zpracování osobních údajů četli pravidelně, a byli tak informováni o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jak můžete chránit své soukromí.

65.    

66.   Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 29.8.2021.


 

 

Příloha č. 1

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES

 

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

 

1.              Co jsou cookies?

 

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky, stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

2.              Jak cookies používáme?

 

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

 

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

 

3.              Souhlas s ukládáním cookies

 

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

 

·         Internet Explorer: windows.microsoft.com

·         Google Chrome: support.google.com

·         Mozilla Firefox: support.mozilla.org

·         Opera: help.opera.com

·         Safari: support.apple.com